Nákupný košík

Zavrieť

V košíku nemáte žiadny tovar.

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRIJATÉ V SÚLADE S NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A O VOĽNOM POHYBE TÝCHTO ÚDAJOV A O ZRUŠENÍ SMERNICE 95/46/ES (VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV) (ĎALEJ LEN „GDPR“)

1. ÚVOD

Spoločnosť STIGMA DISTRIBUTION, s.r.o. ďalej len („Správca“) ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.riderzone.sk spracúva osobné údaje tzv. subjektov údajov – fyzických osôb, ktoré v internetovom obchode nakupujú či nakúpili (zákazníci), prípadne osôb, ktoré majú záujem o zasielanie obchodných oznámení (potenciálni zákazníci).

Správca dbá na to, aby spracovanie osobných údajov hore uvedených osôb bolo zákonné, korektné, transparentné, presné, dôverné a osobné údaje boli spracovávané len v najnutnejšom rozsahu. Správca dbá tiež na to, aby osobné údaje boli riadne zabezpečené a aby pri spracovaní osobných údajov boli dodržané všetky pravidlá stanovené GDPR, ako i ďalšími právnymi predpismi v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi.

Tieto zásady boli prijaté okrem iného za účelom doloženia súladu spracovania osobných údajov zo strany Správcu s právnymi predpismi. Vysvetlenie jednotlivých pojmov súvisiacich so spracovaním osobných údajov podľa týchto zásad je uvedené v čl. 12 nižšie.

2. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Totožnosť Správcu

Správcom osobných údajov je spoločnosť STIGMA DISTRIBUTION, s.r.o., IČO: 25206338, so sídlom Slovanská alej 1960/24, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Plzni, oddiel C, vložka 8451.

 

2.2 Kontaktné údaje Správcu

Sídlo: Slovanská alej 1960/24, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

Dátová schránka: 8xt4s6i

Telefon: +420 730 162 162

E-mail: info@riderzone.cz

 

3. ÚČELY SPRACOVANIA, NA KTORÉ SÚ OSOBNÉ ÚDAJE URČENÉ, A PRÁVNY ZÁKLAD NA SPRACOVANIE

3.1 Plnenie kúpnej zmluvy

Správca spracováva osobné údaje predovšetkým za účelom plnenia kúpnej zmluvy, čiže minimálne preto, aby Správca mohol zákazníkovi dodať tovar zakúpený v internetovom obchode.

Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, ktorej stranou je subjekt údajov. Doba spracovania osobných údajov za týmto účelom je uvedená v ods. 7.1 nižšie.

 

3.2 Plnenie právnych povinností zo strany Správcu

Správca spracováva osobné údaje za účelom plnenia právnych povinností Správcu, vyplývajúcich napr. z účtovných a daňových zákonov, zo zákona o ochrane spotrebiteľa a pod., vrátane povinnosti Správcu byť schopný doložiť, že spracováva osobné údaje v súlade si všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým v súlade s GDPR.

Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na Správcu vzťahuje. Doba spracovania osobných údajov za týmto účelom je uvedená v ods. 7.2 nižšie.

 

3.3 Oprávnené záujmy Správcu

Správca môže spracovávať osobné údaje za účelom:

• uplatňovania priameho marketingu (pozri čl.5 nižšie);

• určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov (predovšetkým právnych nárokov vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy).

Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Správcu. Doba spracovania osobných údajov za týmto účelom je uvedená v ods. 7.3 nižšie.

 

3.4 Súhlas subjektu údajov

Na základe súhlasu Správca môže spracovávať osobné údaje za účelom:

• uplatňovania priameho marketingu (pozri čl. 5 nižšie);

• zriadenia a vedenia zákazníckeho účtu (pozri čl. 10 nižšie).

Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas subjektu údajov. Doba spracovania osobných údajov za týmto účelom je uvedená v ods. 7.4 nižšie.

 

4. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE SÚHLASU

4.1 Dobrovoľnosť

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov je plne dobrovoľné. Prípadné neudelenie súhlasu nebude mať pre subjekt údajov žiadne nepriaznivé následky.

 

4.2 Odvolanie súhlasu

Každý subjekt údajov má právo súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

• elektronickým oznámením zaslaným na e-mailovú adresu alebo do dátovej schránky Správcu (pozri ods. 2.2 vyššie);

• listinným oznámením zaslaným na adresu sídla Správcu (pozri ods. 2.2 vyššie). Súhlas s vedením zákazníckeho účtu možno odvolať aj zrušením zákazníckeho účtu (pozri ods. 10.2 nižšie).

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov v období pred odvolaním súhlasu.

 

5. PRIAMY MARKETING

5.1 Všeobecne

Spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu sa rozumie spracovanie osobných údajov za účelom:

• zasielania obchodných oznámení v zmysle zákona č. 480/2004 Zbierky zákonov Českej republiky, o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 480/2004“);

• zisťovania spokojnosti zákazníkov s nákupom v internetovom obchode prostredníctvom internetového a nákupného portálu Heureka.sk a programu „Overené zákazníkmi“, prevádzkovanom spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o. (ďalej len „Heureka.sk“);

• zasielania tlačeného katalógu produktov Správcu.

 

5.2 Obchodné oznámenia

Obchodným oznámením sa rozumie akákoľvek forma oznámenia, vrátane reklamy a vyzývania na návštevu stránok internetového obchodu, určeného na priamu či nepriamu podporu tovaru či služieb alebo imidž Správcu, šírená emailom, SMS či inou formou elektronického prostriedku.

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení voči osobám, ktoré v internetovom obchode ešte nenakúpili, je možné len na základe súhlasu, pričom i samotné zasielanie obchodných oznámení bude uskutočňované na základe súhlasu (v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb.).

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení voči zákazníkom (čiže osobám, ktoré v internetovom obchode už nakúpili) je možné i bez súhlasu na základe oprávneného záujmu Správcu (pozri ods. 3.3 vyššie), pričom samotné zasielanie obchodných oznámení bude uskutočňované aj bez súhlasu (v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb.), pokiaľ to zákazník pôvodne neodmietol a obchodné oznámenia sa budú týkať len výrobkov Správcu obdobných tým, ktoré si zákazník v internetovom obchode zakúpil. V ostatných prípadoch budú obchodné oznámenia zasielané výlučne na základe súhlasu.

 

5.3 Heureka.sk

Spokojnosť zákazníkov s nákupom sa zisťuje aj prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu „Overené zákazníkmi“ od Heureka.sk, do ktorého je internetový obchod zapojený.

Dotazníky sú zákazníkom zasielané po každom nákupe, ak zákazník ich zasielanie neodmietne (čiže v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb.). Spracovanie osobných údajov za účelom zaslania dotazníkov v rámci programu „Overené zákazníkmi“ Správca uskutočňuje aj na základe oprávneného záujmu (pozri ods. 3.3 vyššie), čiže bez súhlasu zákazníka, pričom tento záujem spočíva v zisťovaní spokojnosti zákazníka s nákupom v internetovom obchode.

Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby zákazníka a analýz tržného postavenia Správca využíva spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely Správca môže odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

Osobné údaje zákazníka sa pri zasielaní e-mailových dotazníkov neodovzdávajú žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely.

 

5.4 Rozsah spracovania osobných údajov na účely priameho marketingu

Za účelom zasielania obchodných oznámení Správca spracováva len pohlavie, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Pohlavie Správca spracováva z dôvodu individualizácie obchodných oznámení.

Pokiaľ s tým zákazník súhlasí, môže Správcovi dobrovoľne oznámiť aj deň a mesiac svojho narodenia za účelom zaslania každoročných obchodných oznámení obsahujúcich blahoželanie k narodeninám s prekvapením (napr. promo darček, poskytnutie extra zľavy na nákup a pod.), prípadne aj svoju lokalitu za účelom zasielania obchodných oznámení s informáciami o rôznych spoločenských akciách konaných v okolí uvedenej lokality, na ktorých sa Správca bude zúčastňovať.

Za účelom zisťovania spokojnosti zákazníkov s nákupom v internetovom obchode Správca spracováva e-mailové adresy a informácie o zakúpenom tovare.

Za účelom rozosielania tlačených katalógov Správca spracováva meno, priezvisko a doručovaciu adresu.

 

5.5 Ukončenie spracovania na účely priameho marketingu

Správca ukončí spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu bezodkladne potom (pozri ods. 7.5 nižšie), keď zákazník či potenciálny zákazník vyjadrí svoj nesúhlas s takým spracovaním. Nesúhlas možno vyjadriť napr. niektorým z nasledujúcich spôsobov:

• odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov (pozri ods. 4.2 vyššie);

• vyjadrenie nesúhlasu so spracovaním osobných údajov, a to rovnakým spôsobom ako je možné odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (pozri ods. 4.2 vyššie);

• odhlásením, ktoré je možné učiniť v každom obchodnom oznámení.;

• vznesením námietky proti takému spracovaniu (za podmienky čl. 21 GDPR).

Bez ohľadu na vyššie uvedené Správca ukončí spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu najneskôr do 10 rokov od posledného nákupu v internetovom obchode (uzavretie kúpnej zmluvy). Ďalším nákupom sa doba spracovania predlžuje vždy o ďalších 10 rokov.

 

6. KATEGÓRIA PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca je oprávnený odovzdať osobné údaje príjemcom, s ktorými uzavrel zmluvu o spracovaní osobných údajov a ktorí budú pre Správcu spracovávať osobné údaje ako jeho spracovatelia (napr. subjekty poskytujúce účtovnícke služby, on-line marketingové služby, poštové služby, právne služby, IT služby, prevádzkovatelia platobných brán, internetových vyhľadávačov a porovnávačov, správcovia domén, poskytovatelia technickej podpory, inkasné agentúry, prevádzkovatelia reklamných systémov a pod.).

Správca bude odovzdávať osobné údaje len tým spracovateľom, ktorí Správcovi zaručia, že osobné údaje nebudú odovzdávané žiadnemu ďalšiemu spracovateľovi, ktorý nebude schopný zaistiť dostatočné zabezpečenie osobných údajov.

 

7. DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú spracovávané len po dobu, ktorá je nutná vzhľadom na účel ich spracovania. Zánikom jedného z právnych základov na spracovanie osobných údajov nie je dotknuté spracovanie osobných údajov (v nutnom rozsahu) na základe iného právneho základu.

 

7.1 Plnenie kúpnej zmluvy

Za týmto účelom bude Správca spracovávať osobné údaje po dobu plnenia uzavretej kúpnej zmluvy a ďalej po dobu 30 dní odo dňa zániku poslednej z povinností dohodnutých v kúpnej zmluve (t.j. obvykle do 30 dní odo dňa doručenia zakúpeného tovaru).

 

7.2 Plnenie právnych povinností zo strany Správcu

Za týmto účelom bude Správca spracovávať osobné údaje po dobu trvania príslušnej právnej povinnosti Správcu stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Napr. účtovné doklady musia byť uchovávané po dobu 5 rokov, daňové doklady po dobu 10 rokov.

 

7.3 Oprávnené záujmy Správcu

7.3.1 Priamy marketing

 Za týmto účelom môže Správca spracovávať osobné údaje do doby vyjadrenia nesúhlasu s takým spracovaním, najdlhšie však po dobu 10 rokov od posledného nákupu v internetovom obchode (pozri ods. 5.6. vyššie).

 

7.3.2 Právne nároky

Za týmto účelom môže Správca spracovávať osobné údaje po dobu existencie príslušného právneho nároku, maximálne však po dobu 1 roka po uplynutí premlčacej lehoty podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade začatia a trvania súdneho, správneho alebo akéhokoľvek iného konania, v ktorom budú riešené práva či povinnosti vyplývajúce z príslušného právneho nároku, neskončí doba spracovania osobných údajov k tomuto účelu pred právoplatným skončením takého konania.

 

7.4 Súhlas subjektov údajov

7.4.1 Priamy marketing

Za týmto účelom môže Správca spracovávať osobné údaje do okamihu:

• odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov (pozri ods. 4.2 vyššie);

• vyjadrenia nesúhlasu so spracovaním osobných údajov, a to rovnakým spôsobom ako je možné odvolať súhlas (pozri ods. 4.2 vyššie).

 

7.4.2 Vedenie zákazníckeho účtu

Za týmto účelom môže Správca spracovávať osobné údaje do okamihu zrušenia zákazníckeho účtu (pozri ods. 10.2 nižšie).

 

7.5 Výmaz osobných údajov​

Bezodkladne po uplynutí doby spracovania podľa ods. 7.1,7.2 alebo 7.3.2 vyššie Správca príslušné osobné údaje, pri ktorých pominul účel ich spracovania, anonymizuje či zlikviduje.

V prípadoch podľa ods. 7.3.1 alebo 7.4 vyššie Správca ukončí spracovanie osobných údajov na uvedené účely bezodkladne potom, čo dôjde k odvolaniu súhlasu, vyjadreniu nesúhlasu či zrušeniu zákazníckeho účtu.

 

8. UPLATNENIE ZĽAVY NA ISIC

V prípade, že zákazník je držiteľom platného preukazu ISIC (SCHOLAR), IYTC, ITIC, ALIVE alebo STAFF CARD a uplatnil zľavu 10% na nezlacnený tovar, informácie z príslušného preukazu – meno, priezvisko a číslo preukazu – Správca spracováva v postavení spracovateľa vydavateľa preukazu, ktorým je spoločnosť GTS ALIVE s.r.o., IČO: 26193272, so sídlom Letenská 118/1, 118 00 Praha 1. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti GTS ALIVE s.r.o. sú dostupné na https://isic.sk/o-nas/.

 

9. PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

Každý subjekt údajov má okrem iného tieto práva:

• právo požadovať prístup ku svojim osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR);

• právo na opravu alebo výmaz osobných údajov (za podmienok čl. 16 alebo čl. 17 GDPR);

• právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (za podmienok čl. 18 GDPR);

• právo vzniesť námietku proti spracovaniu (za podmienok čl. 21 GDPR);

• právo na prenositeľnosť údajov (za podmienok čl. 20 GDPR);

• právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (pozri ods. 4.2 vyššie).

V prípade, že sa subjekt údajov domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov, má i právo podať sťažnosť u dozorcovského orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7.

 

10. ZÁKAZNÍCKY ÚČET

10.1 Zriadenie zákazníckeho účtu

Zriadenie zákazníckeho účtu je plne dobrovoľné, pretože Správca umožňuje uskutočnenie nákupu v internetovom obchode i bez zriadenia zákazníckeho účtu (tzv. bez registrácie).

Aby mohol Správca uchovávať osobné údaje vložené do formulára na zriadenie a vedenie zákazníckeho účtu (či kedykoľvek neskôr do zákazníckeho účtu), potrebuje na to súhlas zákazníka.

 

10.2 Zrušenie zákazníckeho účtu

Zákaznícky účet možno kedykoľvek zrušiť prostredníctvom zákazníckeho účtu alebo na základe žiadosti o zrušenie zákazníckeho účtu zaslanej na niektorú z kontaktných adries uvedených v ods. 2.2 vyššie.

Bez ohľadu na vyššie uvedené Správca zruší zákaznícky účet najneskôr do 10 rokov od posledného nákupu zákazníka v internetovom obchode.

 

11.  COOKIES A ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE

Bližšie informácie o tzv. cookies a ďalších technických údajoch spracovávaných pri návšteve webových stránok internetového obchodu sú uvedené v samostatnom dokumente dostupnom na _______

 

12. ZÁKLADNÉ POJMY

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (tzv. subjekt údajov); identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, e-mail, telefónne číslo, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero osobitných prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbory osobných údajov, ktorý sa uskutočňuje pomocou či bez pomoci automatizovaných postupov, ako sú zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nazretie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo zničenie.

Správcom je všeobecne osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

Príjemcom je všeobecne akákoľvek osoba, ktorej sú osobné údaje poskytnuté.

Spracovateľom je všeobecne akákoľvek osoba, ktorá spracováva osobné údaje pre správcu. Spracovateľ je súčasne vždy i príjemcom.

Zákazníkom je fyzická osoba, ktorá prostredníctvom internetového obchodu uzavrela so Správcom kúpnu zmluvu, čiže osoba, ktorá má so Správcom tzv. zákaznícky vzťah.

Potenciálnym zákazníkom je fyzická osoba, ktorá doposiaľ prostredníctvom internetového obchodu neuzavrela so Správcom kúpnu zmluvu, čiže osoba, ktorá nemá so Správcom tzv. zákaznícky vzťah.

 

13. ĎALŠIE INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade otázok ohľadne spracovania osobných údajov možno Správcu kontaktovať prostredníctvom niektorej z kontaktných adries uvedených v ods. 2.2 vyššie.

Všeobecné informácie o spracovaní osobných údajov možno nájsť aj na internetových stránkach Úradu na ochranu osobných údajov dostupných na www.uoou.cz.

 

V Plzni dne 7. června 2021

Riderzone

Prihlásenie